881-528-420 [email protected]

Polityka prywatności strony internetowej

Polityka prywatności strony internetowej

witgrass.pl uznaje znaczenie danych osobowych w zaawansowanym społeczeństwie informacyjno-komunikacyjnym. W celu odpowiedniego zarządzania takimi danymi spółka niniejszym ustanawia następującą politykę prywatności strony internetowej, opartą napolityce ochrony danych osobowych.

1. Zakres zastosowania polityki prywatności

Niniejszą politykę prywatności stosuje się do strony internetowej witgrass.pl (dalej zwanej „stroną”).

2. Wykorzystanie danych osobowych

Klienci proszeni są na stronie o podanie imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail i innych danych osobowych, które mają posłużyć do dostarczenia im informacji o oferowanych produktach i usługach, a także do wysyłania rozmaitych materiałów. W takich przypadkach wykorzystanie danych osobowych będzie ograniczone, jego cel zostanie jasno określony, a same dane użyte zostaną jedynie do tego celu.

3. Ciasteczka

Aby umożliwić klientom powrót na stronę i wygodnie jej przeglądanie, strona może wysyłać do komputerówklientów i zapisywać na ich twardych dyskach pliki znane jako cookies (ciasteczka). Choć ciasteczka nie są używane do identyfikowania poszczególnych klientów, to klienci mogą odmówić akceptacjiciasteczek wysłanych ze strony lub użyć innych funkcji, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

4. Pytania

W przypadku pytań lub wniosków związanych z przetwarzaniem danych osobowych dostarczonych przez klientów prosimy o kierowanie ich na poniższy adres. W niektórych przypadkach udzielenie odpowiedzi na pytanie lub wniosek może wymagać czasu potrzebnego na zbadanie sprawy. W związku z tym natychmiastowa odpowiedź nie zawsze jest możliwa.

Pytania należy kierować do:

[email protected]

5. Dane osobowe w linkach

witgrass.pl nie bierze odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych wykraczające poza zakres zastosowania, opisany w ww. punkcie 1, na stronach innych przedsiębiorstw, do których prowadzą linki ze strony.

6. Zmiany w polityce prywatności

witgrass.pl może zmienić niniejszą politykę prywatności bez uprzedniego zawiadomienia.

7. Inne przetwarzanie danych osobowych

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w polityce ochrony danych osobowych.

Ochrona danych osobowych

Witgrass.pl uznaje znaczenie danych osobowych i niniejszym zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by zapewnić właściwe przetwarzanie danych osobowych i ich ochronę na podstawie następującej polityki.

  1. Pozyskiwanie danych osobowych

Przy pozyskiwaniu danych osobowych frma  określi cele tego pozyskania, a także ogłosi lub wskaże te cele, lub poinformuje o nich dostawców danych osobowych, czyli klientów, klientów biznesowych i wszystkie inne strony dostarczającedane osobowe (dalej zwanych „dostawcami”).

  1. Wykorzystanie danych osobowych

Pozyskane dane osobowe będą używane jedynie do nabycia celów określonych w ww. punkcie 1. Dane osobowe nie będą używane w żadnym innym celu, bez zgody dostawców.

  1. Dostarczanie danych osobowych stronom trzecim

Dane osobowe uzyskane od dostawców nie będą ujawniane ani dostarczane żadnym stronom trzecim, z wyjątkiem danych, które:

(a) objęte są zgodą dostawców na ich ujawnienie;

(b) ujawniane są firmom outsourcingowym, które przejmują odpowiedzialność za poufność danych osobowych wzakresie wymaganym do osiągnięcia wyżej określonych celów;

(c) wykorzystywane są wspólnie przez spółki należące do grupy kapitałowej Daicel lub inne podmioty, w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych;

(d) przetwarzane są jako dane statystyczne w stopniu uniemożliwiającym identyfikację indywidualnych dostawców;

(d) zostają ujawnione zgodnie z prawem i innymi regulacjami wymagającymi ich ujawnienia;

(f) zostają ujawnione w nagłych wypadkach, by chronić życie, zdrowie lub własność ludzi.

  1. Zarządzanie danymi osobowymi

Wyznaczona osoba(lub osoby) będzie odpowiedzialna za bezpieczne zarządzanie dostarczonymi danymi osobowymi. Co więcej, opracowane zostaną środki zaradcze związane z bezpieczeństwem danych i niepożądanym dostępem, by zapobiegać utracie, zniszczeniu, fałszowaniu, bezprawnemu rozpowszechnieniu i innym nadużyciom dotyczącym danych osobowych.

  1. Ujawnienie, zmiana, usunięcie, zawieszenie wykorzystania danych osobowych itp.

Po otrzymaniu żądania dostawcy o ujawnieniu, zmianie, usunięciu, zawieszeniuwykorzystania lub innym działaniu związanym z dostarczonymi danymi osobowymi spółka potwierdzi tożsamość wnioskującego dostawcy i zareaguje odpowiednio do żądania, w rozsądnym terminie.

  1. Pytania dotyczące danych osobowych

Na wszelkie żądania, wątpliwości i inne pytania dostawców spółka stara się odpowiedzieć najlepiej i najszybciej, jak to tylko możliwe.

Pytania należy kierować do:

[email protected]

  1. Zgodność z prawem

Działania dotyczące danych osobowych są zgodne z prawem, rozporządzeniami i innymi standardami, a także wytycznymi w sprawie ochrony danych osobowych.

Call Now Button